Với chức năng mới trong thiết lập Gmail Spam, quản trị viên có thể bật tính năng lọc thư rác nghiêm ngặt hơn chỉ với việc kích hoạt duy nhất một checkbox.
Đây là một tính năng khả dụng trong Postini và giờ đây sẽ khả dụng đối với khách hàng Google Apps. Đối với việc chuyển sang khách hàng Postini, checkbox này sẽ được kích hoạt theo mặc định.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ek8zT2VZRGVFNlU/view?usp=sharing