Trước đây, tháng 11/2013, Google đã công bố một bộ các tính năng quản trị mới trong Hangouts giúp cho các doanh nghiệp, trường học và chính phủ làm việc tốt hơn. Và các tính năng này đã được kích hoạt kể từ ngày 07/03/2014.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMU9IVWtTdlc1Y28/view?usp=sharing