Kể từ nay, người dùng sử dụng Google Hangouts trên web có thể thêm phần thông điệp tùy chỉnh và thấy được thông điệp của người khác trong phần địa chỉ liên hệ. Thông điệp có thể được thêm vào thông qua trình đơn cài đặt.https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRkFfNm10VWVjN2c/view?usp=sharing