Google đã thực hiện ba thay đổi:
  • Thứ nhất, làm rõ cách xuất hiện của tên và ảnh tiểu sử của bạn trong các sản phẩm của Google (bao gồm trong các bài đánh giá, quảng cáo và các bối cảnh thương mại khác)
  • Bạn có thể kiểm soát xem hình ảnh và tên của bạn có xuất hiện trong các quảng cáo thông qua cài đặt Xác nhận được chia sẻ hay không.
  • Thứ hai, lời nhắc sử dụng thiết bị di động của bạn một cách an toàn.
  • Thứ ba, chi tiết về tầm quan trọng của việc giữ bí mật mật khẩu của bạn.
    https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVktpamZ2RUg4VGc/view?usp=sharing