Có khi nào muốn gửi email đến ai đó bạn biết nhưng chưa trao đổi địa chỉ email? Bắt đầu từ tuần này, khi bạn soạn một email mới, Gmail sẽ đề xuất những kết nối trên Google+ của bạn làm người nhận, ngay cả khi bạn chưa trao đổi địa chỉ email.

Cách tính năng hoạt động với địa chỉ email

Việc gửi email cho các kết nối trên Google+ hoạt động hơi khác một chút để bảo vệ bảo mật của địa chỉ email. Địa chỉ email của bạn không hiển thị với các kết nối trên Google+ cho đến khi bạn gửi email cho họ và địa chỉ email của họ không hiển thị với bạn cho đến khi họ trả lời.

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMnd1Y25qM1JmRGM/view?usp=sharing