Google Apps Migration for Microsoft Outlook (GAMMO) phiên bản 3.0 hiện đã khả dụng với các tính năng mới sau đây:
  • GAMMO dành cho calendar có thể sử dụng Google Calendar API mới nhất (phiên bản 3)

    https://docs.google.com/a/lvtech.com.vn/file/d/0B6TaBxtNqZBMVklsWkZHeXRNbFk/edit