Thông tin‎ > ‎

Cập nhật phiên bản mới Google Apps Password Sync (v1.5)

đăng 17:49, 20 thg 3, 2016 bởi My Lien
Google Apps Password Sync (GAPS) sử dụng Crypt hash function (SHA512 thay vì SHA1) khi cập nhật mật khẩu với Directory API .

Sử dụng mã OAuth mới 2.0 để ủy quyền và làm mới mã (tránh xung đột khi ghi đè DNS để thực thi Tìm kiếm an toàn).

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMWnpvLWQ1b0pEbFk/view?usp=sharing