Người dùng tạo các biểu đồ trong Google Sheets sẽ có khả năng thêm đường xu hướng (chart trendlines) - dùng để biểu thị xu hướng dữ liệu hoặc các giá trị trung bình di chuyển trong các biểu đồ mà bạn tạo.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UnUzT003ZTljeVE/view?usp=sharing