Ngay hôm nay Google Drive cho phép bạn chia sẻ các tập tin được khởi tạo và lưu trữ trên đám mây Google bằng Google+. Một khi được chia sẻ người dùng có thể xem trực tiếp các tài liệu trình chiếu, mở các file .pdf, xem video và nhiều hơn thế trên Google+.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dHhJelVBcXZuam8/view?usp=sharing