Kể từ ngày 30/07/2014, người sử dụng Google Apps với quyền truy cập vào Google Talk hoặc Google Hangouts để trò chuyện sẽ có khả năng tạo và tham gia các cuộc gọi video Hangout cho 15 thành viên.
https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/meo---tin-tuc-google-for-work/new-page/_draft_post/xemthem.png