Đôi khi sự kiện Lịch thay đổi, chẳng hạn như sự kiện được hủy bỏ hoặc cập nhật, việc xóa phòng họp hoặc thay đổi danh sách khách mời.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NnY0MURHMExnQnc/view?usp=sharing