Như đã
thông báo, các công cụ chỉnh sửa Docs, Sheets, và Slides hiện đang được thêm vào App Launcher. Các biểu tượng chỉnh sửa xuất hiện trên màn hình đầu tiên của App Launcher cùng với các sản phẩm khác của Google App

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WmQxRkhJS01Tcnc/view?usp=sharing