Kể từ 23/7/2014, người dùng Google Apps đã có thể trải nghiệm với giao diện Google Docs mới.

Để bắt đầu tạo tài liệu mới, chỉ cần nhấp chuột vào dấu cộng (Create new document/Tạo tài liệu mới). Người dùng có thể mời người khác xem, bình luận hoặc chỉnh sửa tài liệu bất cứ lúc nào.

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMS2QyNjAwR3g5N2M/view?usp=sharing