Google vừa thêm 13 ngôn ngữ mới giúp cho người dùng có thể xem và sử dụng trên giao diện Gmail, bao gồm: Afrikaans, Armenian, Azerbaijani, Chinese (Hong Kong), French (Canada), Galician, Georgian, Khmer, Lao, Mongolian, Nepali, Sinhala, Zulu.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMQ1FQU0ZGcS0xVEU/view?usp=sharing