Google Apps Business và sản phẩm khác

Bao gồm bộ nhớ không giới hạn, Google Vault và các tính năng nâng cao khác


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WFNTd0dOZURRaWc/view?usp=sharing