Q: Nếu một khách hàng GAU muốn hạ xuống Google Apps Business (GAB), thì phải làm sao?

A: Ngay từ khi GAU được tung ra đến nay, việc hạ cấp từ GAU xuống GAB là không thể. Hãy xem bài viết tại Nâng cấp lên Google Apps Unlimited.


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Y21hRHRHOG9qQm8/view?usp=sharing