Q: Khách hàng GAU mới có thể đặt hàng độc lập Vault  và/hoặc 
Admin Managed Storage không?

A:  Được, trong thời gian này, khách hàng GAB mới và hiện hữu có thể tiếp tục đặt hàng Vault hoặc Drive quản lý lưu trữ giống như họ làm việc hiện tại.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TXpsMFpEZTU0R3c/view?usp=sharing