Google Apps so với Microsoft 365! Trận đấu sống còn nổi tiếng mới nhất. Ai sẽ vượt lên dẫn đầu? Có rất nhiều suy đoán, nhưng đây là một trong những quan điểm xây dựng dựa trên trò chơi ca rô.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3aDJFMWJEb0tNOGc/view?usp=sharing