Như công bố trước đây
 vào tháng 10/2011 và vào tháng 6/2014, các phiên bản cũ (v1, v2) của Google Calendar API sẽ ngưng hỗ trợ vào 17/11/2014.

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMU1FGT0liWmlnS2c/view?usp=sharing