Một số tính năng mới  trong Google Docs, Sheets, và Slides trên Android, bao gồm:
  • Hiển thị mục Incoming

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3VlI5aXRicG9VNWM/view?usp=sharing