Người dùng sử dụng ứng dụng Docs, Sheets và Slides của Google cho iPhone và iPad hiện tại sẽ có cơ hội trải nghiệm với Incoming, mục này đã  được thêm vào bảng điểu hướng.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3OFZUVmVqZlFWWmM/view?usp=sharing