Hãng dịch vụ Internet Mỹ bắt đầu thử nghiệm việc hiển thị cả những nội dung có trong hòm thư của người sử dụng lẫn vào kết quả tra cứu trên web.

Chẳng hạn, khi người dùng tra cứu tên một ca sĩ và nhân vật đó cũng từng liên hệ với họ qua e-mail, các nội dung trao đổi như thông điệp, ảnh, video... sẽ được cung cấp cùng với các đường dẫn trên web khác.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3djJ6Sy1OMkowTEE/view?usp=sharing