Google sẽ cập nhật Điều khoản dịch vụ của Google Consumer, bao gồm các điều khoản được mọi người dùng Google Apps hiện đang sử dụng Google+ chấp nhận.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3a29QM2VkX1JVQ2s/view?usp=sharing