Bắt đầu từ ngày hôm nay, khách hàng của Google sẽ linh hoạt hơn trong việc quản lý Google Apps Vault, quản trị viên có thể mua giấy phép dành cho một tập hợp nhỏ các người dùng.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Z21aa2FKbmFDcnM/view?usp=sharing