Thông báo dành cho quản trị viên:Như đã thông báo vào ngày 8/8/2014 về việc tăng cường độ tin cậy và hỗ trợ cho Hangouts, kể từ nay Hangouts chính thức thuộc bộ ứng dụng cốt lõi của Google Apps.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3LXhDd0lGdjBQdUE/view?usp=sharing