Google đã làm việc cần mẫn trong vòng mười lăm năm qua để xây dựng lòng tin của khách hàng. Ví dụ như, chúng tôi cung cấp mã hóa trên chính dịch vụ của mình, chúng tôi đã sử dụng những chuyên gia bảo mật hàng đầu trên thế giới và chúng tôi đã cố gắng từ chối những yêu cầu quá mức của chính phủ về cơ sở dữ liệu của người dùng.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMUM5c3Y1dTFrUWc/view?usp=sharing