Với sự ra mắt sắp tới, người dùng Gmail có thể gửi và nhận đối với những địa chỉ email có chứa dấu hoặc ký tự không phải kiểu La tinh. Điều này bao gồm cả tên miền (
ở bên phải của biểu tượng @) và/hoặc các phần trong địa chỉ (ở bên trái của biểu tượng @), chẳng hạn như:  武 @ メ ー ル. グ ー グ ル.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Q1RlWFM5REFPdzg/view?usp=sharing