Giờ đây, khách hàng sử dụng Google Apps Unlimited có thể truy cập báo cáo kiểm soát Drive bằng cách sử dụng Reports API và hoặc truy cập “Audit” của báo cáo trong giao diện Admin console.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3OVJpQW1mNHA2cnM/view?usp=sharing