Vấn đề không còn ở chỗ làm cho màn hình rộng thêm bao nhiêu, khi bạn thêm khách mời vào cuộc họp trực tuyến bạn sẽ cảm giác màn hình trở nên chật chội hơn

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3aEllX1lqcjJXblk/view?usp=sharing