Google+ sẽ giúp các khách hàng của Google Apps dễ dàng kết nối và sẻ chia giữa các tổ chức và khuyến khích hợp tác giữa các nhóm. Chúng tôi vừa ra mắt một cập nhật mới cho Google+ Android bao gồm những tính năng mới cho khách hàng Google Apps và đơn đặt hàng mới 
Google+ Domains API.Google+ Domains API cho phép khách hàng của Google Apps tích hợp Google+ vào các công cụ và quá trình hiện có đồng thời cho phép các nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp quyền truy cập Google+  từ sản phẩm của họ. 
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMjlEdEx4blN2Vmc/view?usp=sharing