Với tính năng mới của Google là máy in trên điện toán đám mây trong trình duyệt Chrome, bạn co thể lưu bất kì trang web nào như là đăng PDF trong Drive
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WE1PYnJZLXllZFE/view?usp=sharing