Kể từ ngày 01/10/2013, LVtech chính thức vận hành website mới chuyên sâu về dịch vụ Google Apps cho các khách hàng tại thị trường Việt Nam tại tên miền 
www.googleappsvietnam.com. Đây là website chuyên cung cấp thông tin và cập nhật liên tục về các ứng dụng liên quan đến Gmail, Calendar, Hangout, Sites, Group, Drive/Docs và Vault. 
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3d25BWjlQc1JuN2s/view?usp=sharing