Tương tự Google Apps,Google + có thể giúp đỡ các nhân viên cộng tác dễ dàng hơn và hoàn thành tốt công việc.Đặc biệt là Google + Hangout tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức cuộc họp trực tuyến từ bất kỳ phương tiện nào với điều kiện có Camera và kết nối Internet.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Tlo4d2xhTzA0V2s/view?usp=sharing

Comments