Kính gửi quản trị viên,

Google sẽ ngừng sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên cổ điển vào 03 tháng 02 năm 2014. Vào ngày này, những quản trị viên trước đây chọn sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên cổ điển sẽ tự động được chuyển sang Bảng điều khiển dành cho quản trị viên mới và sẽ không còn khả năng chuyển đổi giữa Bảng điều khiển dành cho quản trị viên mới và cổ điển.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3MlNCdm9nOWJzRVU/view?usp=sharing