Kể từ ngày 24/7/2014, Google sẽ hỗ trợ tự động cho người dùng Google Apps việc
sử dụng Hangouts video calls trên trình duyệt Chrome mà không cần cài đặt plugin Hangouts video.


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZHcxeHEyQjdlME0/view?usp=sharing