Để dễ dàng biết được người sử dụng Hangouts đã sẵn sàng để trò chuyện, Google đã thêm nhãn thời gian vào như là một phần trạng thái của người dùng (chẳng hạn như là vừa cập nhật cách đây 2h), được hiểu rằng lần cuối cùng người đó sử dụng Hangouts.

Cá nhân liệu có thể kiểm soát thông tin dược chia sẻ từ cài đặt Hangouts.

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdTN2QndJMFI3UHM/view?usp=sharing