Sơ lược về nhận dạng kí tự quang học

Nhận dạng kí tự quang học (OCR) cho phép bạn chuyển đổi hình ảnh kèm văn bản trong tài liệu bằng cách sử dụng thuật toán máy tính tự động.

Nhận dạng ký tự quang học trong Google Drive


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3R3hoLTE4ckROQ2c/view?usp=sharing