Phiên bản mới của ứng dụng Gmail iOS nay đã khả dụng trên App Store. Các tính năng mới bao gồm:
  • Đính kèm tập tin vào email từ các ứng dụng khác: Đính kèm hình ảnh, liên kết, và các tài liệu trực tiếp vào Gmail từ iPhoto, Chrome, và các ứng dụng khác.

  • Dễ dàng mở file đính kèm: Với tập tin đính kèm mới, người dùng có thể mở trực tiếp bất kỳ loại tập tin vào ứng dụng đã chọn.

    https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Wi1SWWhfeHhmWFU/view?usp=sharing