Phiên bản chỉnh sửa Google Docs mới trên iOS đã khả dụng trong App Store. Các tính năng mới bao gồm:
  • Khả năng tạo bản sao các tài liệu, bảng tính và bài thuyết trình

  • Cải thiện khả năng truy cập các ứng dụng Sheets

    https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3MUxDZUh2U1ZLeXc/view?usp=sharing