Phiên bản mới của Google Docs, Sheets, và Slides hiện đang khả dụng trên App Store. Nhữngtính năng mới bao gồm:

● Hỗ trợ hiển thị và chỉnh sửa văn bản trong bảng đối với ứng dụng Docs
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Mk1KaGotSWhSZ2M/view?usp=sharing