Như các phiên bản cũ có sẵn của Google Drive, hiện tại Google đã và đang kết hợp với việc xem và quản lý phiên bản đối với các tập tin không thuộc Google trong Google Drive mới.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SGdNd2Fmakp3ZlU/view?usp=sharing