Cộng tác với khách hàng và các đối tác bên ngoài công ty thông qua sử dụng Google+ là một việc quan trọng đối với các doanh nghiệp, đơn vị. Tuy nhiên, có thể một số danh nghiệp, đơn vị không muốn tất cả các hồ sơ nhân viên trên Google+ được nhìn thấy trong các trang tìm kiếm.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMenlGOHRWbkJEdVE/view?usp=sharing