Vào ngày 05/11/2013, Google đã tung ra một tính năng trong Google+, đó là Restricted Communities (c
ộng đồng bị hạn chế). Điều này có nghĩa rằng những khách hàng Google Apps Business sẽ có thể hạn chế các cộng đồng (communities) cho riêng tổ chức của họ. 

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WUNCWlVURjkxQWs/view?usp=sharing