Những người sử dụng Google Sheets sẽ có thể sao chép và dán biểu đồ với độ trung thực cao và đầy đủ chức năng trong cùng một bảng tính hoặc giữa các bảng tính với nhau.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMZERfbFhnUHdLQU0/view?usp=sharing