Tại sao tài khoản của tôi bị vô hiệu hóa?

Bạn đã nhập ngày sinh cho biết bạn chưa đủ tuổi để có tài khoản Google.

Tại sao Google phải xóa tài khoản của tôi sau 30 ngày?


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3azl0MVZ0MjhfaHc/view?usp=sharing