Hiện nay, người dùng Google Apps có thể ủy quyền cho bất kỳ ứng dụng di động hoặc ứng dụng web của bên thứ ba hỗ trợ đăng nhập với một tài khoản Google Apps bằng cách sử dụng OAuth để đọc dữ liệu tài khoản của họ (ví dụ như Contacts, Calendar, các tập tin Drive, vv) để tích hợp với Google Apps. 

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YW56QnQyckVLcWs/view?usp=sharing