Cuối năm ngoái, Google đã thông báo rằng các ứng dụng Google Talk cho Windows đã không còn khả dụng. Ngay sau đó, người sử dụng Google Talk cho Windows sẽ bắt đầu nhìn thấy các thông báo sau đây trong ứng dụng
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMaVg5bEM3TnZ4QVk/view?usp=sharing