Điều gì xảy ra khi doanh nghiệp chuyển sang Google Apps từ các nền tảng email và cộng tác truyền thống? Theo nghiên cứu của Forrester, nhân viên có thể làm việc nhanh hơn, giảm chi phí CNTT và việc đầu tư nhận được lợi ích  ngay lập tức.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Z2w1VU9GZGxDVmc/view?usp=sharing