Vào đầu năm tới, trang đăng nhập cho tất cả các khách hàng của Google Apps sẽ được cập nhật để phù hợp với tất cả các dịch vụ của Google Apps. Nói cách khác, các trang đăng nhập Gmail sẽ tương tự như trang đăng nhập dành cho Google Calendar, Google Drive , hoặc bất kỳ dịch vụ Google Apps nào khác. Sự thay đổi này nhằm tăng cường tính bảo mật và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người dùng trong việc chuyển đổi giữa các tài khoản. Sẽ có một số thay đổi đối với tổ chức của bạn
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMX1BpdkhleUx2Qms/view?usp=sharing