Năm 2014, Google đã công bố một tính năng mới cho Hangouts trên web cho phép khách hàng Google Apps có thể
chia sẻ các liên kết đến các cuộc gọi video Hangouts để khách mời bên ngoài tổ chức có thể yêu cầu tham gia trong trường hợp không được mời

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dmkwal80MzJQSkk/view?usp=sharing